news16.10.2022

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

12 października 2022 r na Naszym Wydziale odbyło się spotkanie Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W trakcie obrad w poczet Komisji zostali przyjęci nowi członkowie. Omówione zostały również problemy związane z czasopismem Geoinformatica Polonica.

W trakcie spotkania zostało złożone również odziękowanie prof. dr hab. inż. Jadwidze Maciaszek za pracę narzecz czasopisma Geoinformatica Polonica.


Administrator


15.10.2022

Witamy nowego pracownika w Katedrze

Z przyjemnością informujemy, że Nasza Katedra wzbogaciła się o kolejnego pracownika.
Jest nim dr inż. Artur Guzy

Jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. W 2016 r. ukończył studia inżynierskie na kierunku "Geodezja i Kartografia", a w 2017 r. uzyskał tytuł mgra inż. w specjalności "Geoinformacja i Geodezja Górnicza". W 2022 r. z wyróżnieniem obronił on pracę doktorską pt. "Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych odwodnieniem górniczym".

Zainteresowania naukowe dra inż. Artura Guzy związane są głównie z obserwowaniem, modelowaniem i prognozowaniem przemieszczeń powierzchni terenu na obszarach przekształcanych antropogenicznie, w szczególności na skutek poboru wód podziemnych. W tym celu wykorzystuje on narzędzia oparte o modelowanie numeryczne, InSAR i GIS.

Dr inż. Artur Guzy był członkiem licznych projektów naukowo-badawczych, które realizowane były przy współpracy z jednostkami międzynarodowymi z RPA, Chin i Włoch. Brał on udział również w międzynarodowych szkoleniach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 w Holandii, Belgii, Niemczech, Finlandii i we Włoszech.

W 2020 r. dr inż. Artur Guzy został kierownikiem grantu pt. "Modelowanie przemieszczeń powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych", który realizowany jest w ramach konkursu PRELUDIUM 17 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W 2021 r. został on również kierownikiem międzynarodowego projektu badawczego pt. "Application of InSAR to Model Compaction of the Aquifer System and Movement of the Land Surface in Abandoned Mines". Projekt ten finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną i realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem w Aberdeen w Szkocji.

Od stycznia 2022 r. dr inż. Artur Guzy realizuje również staż podoktorski na Uniwersytecie w Padwie w ramach projektu badawczego pt. "Conserve Water or Drown in the Consequences: Sustaining the Sinking Mekong Delta", który finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki Holandii.

Dr inż. Artur Guzy jest autorem bądź współautorem 15 publikacji naukowych, w tym 9 znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Jego prace zostały zacytowane ponad 140 razy. Jest on również autorem bądź współautorem 20 wystąpień konferencyjnych, w tym 15 na konferencjach międzynarodowych. Dr inż. Artur Guzy jest członkiem Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU), Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów (IAH) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Geoinżynierów (EAGE).

W wolnym czasie pasjonuje się turystyką górską, narciarstwem, kolarstwem, fotografią i architekturą współczesną, a także historią XX w.


Administrator


15.09.2022

Mining Surveying Workshop podczas XXVII Kongresu FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów) w Warszawie

10 września br. prof. Ryszard HEJMANOWSKI wygłosił referat otwierający Mining Surveying Workshop podczas XXVII Kongresu FIG (Międzynarodowej Federacji Geodetów) w Warszawie oraz podsumował obrady tego Workshop-u.

W sesji wygłoszono 7 referatów dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii pomiarowych w górnictwie: skanowania laserowego i interferometrii radarowej oraz wykorzystania dronów do inspekcji trudno dostępnych wyrobisk podziemnych.

Gratulacje dla prof. Tomasza Lipeckiego i prof. V. Sokoły-Szewioły z Politechnika Śląska za zorganizowanie Workshopu "Mining Surveying".


Administrator


25.06.2022

Projekt dr inż. W. Witkowskiego z finansowaniem NCN, w ramach konkursu SONATA

Miło nam poinformować, że dr inż. Wojciech Witkowski, pracownik Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Nowy algorytm wykrywania prekursorów zapadliska" w ramach konkursu SONATA 17.

W ramach projektu zostanie wykorzystane zaawansowane przetwarzanie danych satelitarnych w połączeniu z narzędziami uczenia maszynowego. Pozwoli to na lepsze zrozumienie mechanizmów inicjalizujących zapadliska oraz efektywne wykrywanie prekursorów procesu deformacji.
Realizacja zaplanowanych prac dostarczy kompletnej informacji o wzorcu kształtującego się zapadliska i przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów z tym związanych. Opracowana metodologia mogłaby zostać wykorzystana do badań nad emisją CO2 z rejonów Arktyki, zagrożeniami i zarządzaniem ryzykiem związanym z suszami oraz zapadliskami spowodowanymi przez człowieka. Identyfikacja prekursorów formujących się zapadlisk stanowić będzie element systemu wczesnego ostrzegania.

Gratulujemy!


Administrator


18.05.2022

Seminarium naukowe Visiting Professor Pietro Teatini

W dniu 12.05.2022 r. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska odbyło się seminarium naukowe, podczas którego Visiting Professor Pietro Teatini przedstawił referat pt. "Advanced 3D continuous and discontinuous geomechanical modelling of stress and deformation fields due to subsurface fluid withdrawal and injection".

Pietro Teatini jest profesorem nadzwyczajnym hydrologii podpowierzchniowej na Wydziale Inżynierii Cywilnej, Środowiskowej i Architektonicznej Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim problematyki związanej z modelowaniem ruchów powierzchni terenu oraz deformacji nieciągłych, spowodowanych poborem i wtłaczaniem płynów. Profesor zwrócił uwagę na to, że klasyczne techniki modelowania skupiają się przede wszystkim na ruchach pionowych oraz często nie biorą pod uwagę występowania uskoków czy szczelin. W przedstawionym przez niego podejściu możliwe jest natomiast uwzględnienie deformacji nieciągłych, a także modelowanie ruchów zarówno pionowych, jak i poziomych, które są szczególnie istotne biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu i lokalną ludność. Profesor Teatini przedstawił również 3 studia przypadków, gdzie zastosowano unowocześnione podejście do modelowania geomechanicznego, zlokalizowane w Chinach, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Każde studium skupiało się na innym aspekcie modelowania, poruszając kolejno problemy: modelowania szczelin, zagrożeń związanych z reaktywacją uskoków w tym sejsmiczności indukowanej oraz modelowania przemieszczeń poziomych. Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją na temat deformacji terenu powstających przy ekstrakcji i wtłaczaniu cieczy, sposobów ich modelowania oraz związanymi z tym problemami.

Galeria zdjęć z seminarium.
Administrator


06.05.2022

Nowy minigrant w Katedrze

Magdalena Łukosz doktorantka Szkoły Doktorskiej AGH University of Science and Technology otrzymała minigrant w ramach Działania 4 Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Magdalena prowadzi badania pt. "Ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań radarowych do monitorowania osuwisk".

Celem projektu jest badanie pola przemieszczeń w rejonach gwałtownych osuwisk za pomocą wysokorozdzielczych satelitarnych zobrazowań radarowych. W ramach badań, dla osuwiska Ponzano zlokalizowanego we Włoszech, zostaną przeprowadzone testy z wykorzystaniem metody Offset-Tracking (OT), dotyczące możliwości detekcji ruchów terenu za pomocą obrazów misji Sentinel-1 oraz wysokorozdzielczych danych z satelity TerraSAR-X. Zostanie zbadany wpływ poszczególnych parametrów obliczeniowych na jakość i wiarygodność wykrywanych wielkości przemieszczeń oraz znaczenie rozdzielczości zobrazowań w stosowaniu metody OT. W ramach prac badawczych wykonane zostaną również analizy porównawcze z nową metodą wyznaczania pola przemieszczeń, opartą na wykorzystaniu narzędzi uczenia maszynowego. Satysfakcjonujące wyniki badań pozwolą na dostarczenie dodatkowych informacji potrzebnych w procesie modelowania tego typu osuwisk, a także lepsze zrozumienie mechanizmu ich powstawania.

Promotorem pracy jest Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI

Promotorem pomocniczym jest dr inż. Wojciech Witkowski. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystywaniem technologii InSAR w monitorowaniu oraz modelowaniu procesów deformacyjnych

Gratulujemy Magdalenie i życzymy dalszych sukcesów!


Administrator


06.04.2022

100-lecie Geodezji Górniczej na AGH, jubileusz Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

We wrześniu 1920 roku powstał pierwszy w niepodległej Polsce Zakład Geodezji i Miernictwa Górniczego, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH.
Profesor Oskar Nowotny jako pierwszy objął kierownictwo Katedry Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału Górniczego i kierował nią do 1939 roku. W latach 1922–1924 był dziekanem Wydziału Górniczego, a następnie w latach 1924–1926 prodziekanem tego Wydziału. Zapoczątkował rozwój geodezji górniczej w Polsce.
Od stycznia 1946 roku Wydziałem Geologiczno-Mierniczym kolejno kierowali: prof. Stefan Czarnocki, prof. Witold Budryk oraz prof. Zygmunt Kowalczyk. W 1951 roku powstał samodzielny Wydział Geodezji Górniczej, którego pierwszym Dziekanem został prof. Tadeusz Kochmański. W latach 1952-1969 Katedra Geodezji Górniczej funkcjonuje jako jednostka dwuzakładowa (Zakład Geodezji Górniczej i Zakład Fotogrametrii), a w 1961 utworzony zostaje trzeci zakład w katedrze - Zakład Instrumentoznawstwa Geodezyjnego. W 1969 r. na AGH dochodzi do reorganizacji i powstają instytuty. Na naszym Wydziale powstają dwa instytuty, z których jeden nosi nazwę Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej i w jego składzie znajduje się Zakład Geodezji Górniczej, który funkcjonował do 1992 roku.

W 1992 roku doszło do likwidacji instytutów i Zakład Geodezji Górniczej staje się samodzielną jednostką, której kierownictwo objął prof. dr hab. inż. Jan Pielok. W 2004 roku kierownictwo Katedry Geodezji Górniczej objął prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk. Cztery lata później, tj. w 2008 roku dochodzi do połączenia Katedry Geodezji Górniczej z Katedrą Ochrony Terenów Górniczych. Od 2019 roku kierownictwo katedry piastuje dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski prof. AGH, której nazwa po połączeniu brzmi Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej.

100-lecie Geodezji Górniczej przypadło 17. września 2020 roku jednak z powodu pandemii dopiero w październiku 2021, mogliśmy oficjalnie obchodzić tak ważne dla wszystkich mierniczych stulecie. Obchody 100-lecia katedry odbyły się w ramach konferencji XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, w dniach 7-9 października 2021.

Kierownik Katedry OTGGiGG, geodeta górniczy prof. Wojciech Jaśkowski otwiera obchody 100-lecia Geodezji Górniczej w 2021 roku.


Administrator


24.03.2022

Prezentacja przedmiotów obieralnych

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedmitów obierlanych prowadzonych przez praconików naszej Katedry:

Blok modułów specjalizujących: Geoinformacja i Geodezja Górnicza

PRZEDMIOT PROWADZĄCY PREZENTACJA
DO POBRANIA
Realizacja zagadnień inżynierskich w środowisku graficznym MicroStation dr hab. inż Tomasz Stoch POBIERZ
Geodezyjna obsługa kopalń odkrywkowych dr hab. inż Tomasz Lipecki POBIERZ
Zastosowanie geodezji górniczej w przestrzeni miejskiej i budownictwie tunelowym dr hab. inż Tomasz Lipecki POBIERZ


Administrator


17.12.2021 (uzupełniony 24.01.2022)

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza


Drodzy Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia rusza od 10 stycznia 2022r.

Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą

Opis specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza znaleźć w tym miejscu:

Natomiast poniżej możecie się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Możecie również zobaczyc jak układają się losy absolwentów Wydziału , w tym również absolwentów naszej specjalności.

Jednych z nich jest mgr inż. Michał Szmiga absolwent z 2010 roku, który aktualnie jest geodetą w szwajcarskiej firmie „Implenia”, która prężnie działa w Skandynawii. Firma świadczy usługi budowlane i zatrudnia ponad 8500 osób w Europie.

Jednym z projektów, przy którym pracuje Michał jest budowa zachodniej obwodnicy Sztokholmu, która prawie w całości znajduje się pod ziemią. Należy on do zespołu ''Innerlining'', którego zadaniem jest instalacja plastikowej membrany oraz prefabrykowanych ścian. Membrana ma na celu ochronę tunelu przed dostaniem się infiltrującej wody.

W celu instalacji membrany należy rozlokować miejsca wierceń specjalnych szpilek (rozmieszczenie 1,35 m w szeregu i rzędzie), które będą ją podtrzymywały. Wierceń dokonuje specjalna maszyna, która dostaje odpowiednie współrzędne geodetów. Praca geodety jest również potrzebna przy instalacji prefabrykowanych ścian, które montuje maszyna, kontrolowana przez tachimetr.Absolwentem naszej specjalności jest również mgr inż. Adam Wala obecnie pracownik PGNiG. Pracę w tym duzym koncernie zaczął jeszcze na 5 roku studiów. Zadaniami zespołu mierniczego, do którego należy Adam są zarówno prace polowe jak i kameralne. Geodeci w PGNiG wykonują wielkoskalowe opracowania, np. mapy specjalne terenu przemysłowego zakładu górniczego jak i małoskalowe mapy lokalizacyjne. Opracowania, które wykonujemy są wykorzystywane do dokumentacji geologicznych, środowiskowych, planów ruchu kopalni, wniosków koncesyjnych oraz innych.

Innym rodzajem pracy, którym również zajmuje się Adam jest aktualizacja geodezyjnej bazy danych zawierającej zinwentaryzowaną infrastrukturę techniczną firmy. Praca geodety potrzebna jest także w przypadku wykonywania nowego wiercenia. Prace rozpoczynają się na etapie planowania oraz projektowania lokalizacji nowego odwiertu, a kończą na odbiorze prac rekultywacyjnych po demontażu urządzenia wiertniczego.W 2020 roku studia na naszym kierunku ukończył mgr inż. Patryk Sadecki. Pracę zawodową rozpoczął w trakcie ostatniego semestru studiów magisterskich. Współpracował z dwoma krakowskimi firmami specjalizujacymi się pomiarach w kolejnictwie. Obecnie Patryk pracuje w jednej z dolnośląskich firm zajmujących się miernictwem górniczym, w tym podziemnym prowadzeniem prac przygotowawczych jaki i inwentaryzacją i obmiarami w kopalniach odkrywkowych, głównie kamieniołomów, żwirowni oraz piaskowni. Jego codzienne obowązki obejmują wykonywanie pomiarów batymetrycznych: osadników oraz stanu kopalin pod lustrem wody. Podczas pomiarów często są wykorzystywane drony. Wykonuje także pomiary maszyn wyciągowych w celu ich inwentaryzacji i regulacji elementów.

W dniach wolnych od prac związanych z górnictwem, Patryk wykonuje klasyczne pomiary geodezyjnie na potrzeby MDCP oraz prywatnych inwestycji budowlanych. Jak sam mówi "Szeroki zakres prac nie pozwala na monotonię, za to pozwala na szczególny rozwój zawodowy".

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH!!Administrator


15.11.2021

Zmarł Profesor Jan Pielok

Z prawdziwym żalem zawiadamiamy, że 09 listopada Zmarł prof. Jan Pielok.

Uroczystości pogrebowe odbędą się w środę 17 listopada 2021 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Celebracja Mszy Świętej rozpocznie się o godzinie 11:00, a potem nastąpi odprowadzenie Urny do grobu.

Profesor Jan Pielok urodził się 12 czerwca 1936 roku w Gdyni. W latach 1960-1965 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w AGH. W latach 1965-1974 był asystentem i starszym asystentem w Katedrze Geodezji Górniczej, Wydziału Geodezji Górniczej, W 1974 roku pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka napisał pracę doktorską i uzyskał stopień doktora. W 1987 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1991 roku był profesorem nadzwyczajnym a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora.
W 1979 roku podczas udziału w Kongresie International Society on Mine Surveying (ISM) w Aachen zaproponowano mu członkostwo IV Komisji (ds. Szkód Górniczych) tego Stowarzyszenia, a następnie został jej przewodniczącym. Od tego czasu organizował coroczne posiedzenia robocze w różnych krajach. Funkcję tę sprawował do 1993 roku.
Autor i współautor około 40 pomysłów racjonalizatorskich i kilku patentów w zakresie metod kierowania eksploatacją górniczą w aspekcie minimalizacji jej wpływu na powierzchnię i obiekty górotworu. Autor ponad 110 publikacji naukowych w czasopismach technicznych i w materiałach konferencyjnych - krajowych i zagranicznych. W 2006 roku przeszedł na emeryturę.
Członek Komitetu Geodezji PAN (Sekcji Geodezji Przemysłowej), Komitetu Górnictwa PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (IMS), New York Academy of Sciences, Komisji Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach.
Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Administrator


9.11.2021

Podsumowanie konferencji XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Konferencja XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych odbyła się w dniach 7-9 października. Konferencja została objęta patronatem J.M Rektora Lisa i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirka. Liczba uczestników w tym roku wyniosła 130 osób, wygłoszono ok. 30 referatów.
Pierwszy dzień konferencji był poświęcony obchodom Jubileuszu 100 lecia Geodezji Górniczej na AGH a drugi i trzeci dzień były przeznaczone na sesje referatowe oraz jedną sesję dyskusyjną. W ramach konferencji udało się stworzyć przestrzeń do wzajemnych spotkań, wymiany doświadczeń oraz zwyczajnego spędzenia czasu w gronie znajomych i współpracowników.
Program Konferencji spotkał się z pozytywnym odbiorem, a sesje naukowe i prezentacje firm pozwoliły zaaranżować owocną dyskusję.

Galeria zdjęć z Konferencji.
Administrator


18.10.2021

Informacja o pogrzebie Prof. Adama Chrzanowskiego

Uroczystość pogrzebowa zmarłego w Kandzie w czerwcu ubiegłego roku prof. dr. hab. inż. Adama Chrzanowskiego odbędzie się 22 października 2021 o godz. 12.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Prof. Adam Chrzanowski – autorytet w dziedzinie geodezji inżynieryjnej i geodezji górniczej, Członek Zagraniczny PAN, Członek Zagraniczny PAU, doktor honoris causa Uniwersytetu Wuhan w Chinach, Profesor Honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W 2004 r. otrzymał tytuł doctora honoris causa AGH za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi.


Administrator


30.08.2021

Pierwszy rok Geomatyki Górniczej (GIS)- Podsumowanie

W czerwcu tego roku na kierunku Geoinformacja zakończyły się zajęcia z nowego, pierwszy raz uruchomionego przedmiotu "Geomatyka Górnicza (GIS)". Przedmiot ten uczy metod pozyskiwania, analizy, modelowania trójwymiarowego i prezentacji danych przestrzennych związanych bezpośrednio z górnictwem jak i pośrednio związanych z przekształcanym środowiskiem przez eksploatację górniczą.
Na wykładach prowadzonych przez dr hab. Krawczyka prof. AGH studenci zapoznali się ze systemami informatycznymi stosowanymi w górnictwie, metodami wdrożeń specjalizowanego oprogramowania dla górnictwa oraz zapoznali się założeniami i uwarunkowaniami tworzenia trójwymiarowej górniczej mapy obiektowej. Studenci zapoznali się także z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi do integracji różnych aplikacji w jeden system informatyczny kopalni.

Na ćwiczeniach prowadzonych przez dr Wojciecha Matwija i dr Pawła Sopatę studenci nauczyli się pozyskiwać dane przestrzenne za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych (skaning laserowy, InSAR), rozwinęli swoje umiejętności związane z modelowaniem obiektowym na podstawie chmur punktów a także przetwarzaniem danych 3D za pomocą narzędzi typu CAD oraz samodzielnie zaprojektownych programów komputerowych.

Biorąc pod uwagę całość zajęć najlepszymi studentami 1 edycji tego przedmiotu byli: Weronika Wojtanek i Marcin Kucza, którym zespół prowadzących składa serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w uzyskaniu tytułu inżyniera.

Na wyróżnienie zasługują również studenci, którzy zrealizowali ciekawe projekty w ramach ćwiczeń projektowych: Krzysztof Zaczyk i Łukasz Klimczak za projekt pt. "Filtrowanie roślinności i tworzenie NMT z chmury punktów" oraz Kamil Jamroziński i Wojciech Przewoźnik za projekt pt. "Wyznaczenie aktualnego stanu geometrycznego wieży szybowej na podstawie chmury punktów".

Serdecznie dziękujemy studentom kierunku geoinformacja za wybór tego modułu obieralnego, w którym jest ten przedmiot.

Zdjęcia z zajęć ze skaningu laserowego.
dr hab. inż. Artur Krawczyk, prof. AGH


10.06.2021

Zapraszamy na konferencję

VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych są okazją do spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych i jednostek administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa oraz ochrony środowiska na terenach górniczych.

Tegoroczne Dni Miernictwa zostały objęte
honorowym patronatem JM Rektora AGH Prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa

i połączone będą z Jubileuszem stulecia powstania na AGH Zakładu Geodezji i Miernictwa Górniczego.

Konferencja zaplanowana jest w formule hybrydowej tj. stacjonarnie (sesje referatowe w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW, Chęciny) oraz on-line (transmisja obrad oraz zdalne połączenie z uczestnikami konferencji).

Termin: 7-9 października 2021 roku
Lokalizacja: Chęciny, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW
Rejestracja: http://16dmg2021.agh.edu.pl/#Rejestracja
Szczegóły wydarzenia: http://16dmg2021.agh.edu.pl

Administrator


12.02.2021

Kolejny projekt przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej!

Właśnie otrzymaliśmy informację o akceptacji międzynarodowego projektu badawczego (ID 65954) złożonego przez naszych kolegów do ESA w ramach projektu COSMO-SkyMed. W skład zespołu badawczego wchodzą mgr inż. Artur Guzy, dr inż. Wojciech Witkowski reprezentujący AGH w Krakowie oraz dr Andrés González Quirós z University of Aberdeen, School of Geosciences, Wielka Brytania. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie pochodzi z serwisów www.telespazio.com
Administrator


25.01.2021

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Ruszyła strona informacyjna o specjalności na naszym serwisie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zagadnieniach związanych z tematyką poruszaną podczas studiów, systemem nauki, ofertą praktyk, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych a także z informacją o możliwosci zatrudnienia naszych absolwentów.


Administrator


25.01.2021

W dniu 21.01.2021 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Arturowi Krawczykowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


10.01.2021

Zapraszamy na specjalność Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Drodzy Kandydaci! Informujemy, że rekrutacja zimowa na studia II stopnia ruszyła 4 stycznia 2021r. Zapraszamy na specjalność związaną z naszą Katedrą. Poniżej możecie się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalności.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA


zdjęcie z praktyki studenckiej w zabytkowej kopalni we Freibergu (Niemcy)


Administrator


21.12.2020

Wsparcie ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej dla naszych naukowców!

Właśnie otrzymaliśmy informację o akceptacji dwóch projektów badawczych (ID 64534 oraz ID 64675) złożonych do ESA przez dr inż. Wojciecha Witkowskiego oraz doktorantkę mgr inż. Magdalenę Łukosz. W badaniach wykorzystane zostaną wysoko rozdzielcze zdjęcia radarowe z nanosatelitów ICEYE (piksel do 0,25 m), których zakup sfinansuje ESA. Prace skupione będą na tematyce deformacji powierzchni terenu w rejonach zurbanizowanych oraz na obserwacjach ruchu lodowców w Arktyce i na Antarktydzie.

Zdjęcia pochodzą z serwisów www.iceye.com oraz brand.esa.int
Administrator


04.12.2020

Cały zespół Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej składa najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy w kopalni, wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym dla naszych przyjaciół i współpracowników.

Szczęść Boże!


Administrator


02.11.2020

W dniu 1.11.2020 Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Wojciecha Jaśkowskiego

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


Administrator


01.09.2020

W dniu 02.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Annie Szafarczyk

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


01.06.2020

Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności AGH


Administrator


02.03.2020

W dniu 27.02.2020 Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi Stochowi

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


20.12.2019

Informacje o programie specjalności GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Poniżej można się zapoznać z programem zajęć dydaktycznych dla specjalności.

dla specjalnoci
GEOINFORMACJA I GEODEZJA GÓRNICZA

Zapraszamy również na stronę jednego z obieralnych przedmiotów specjalizujących:

Zastosowanie pakietu programowego
Surfer-Grapher-Voxler do rozwiązywania zagadnień inżynierskich


Administrator


21.11.2019

Grant Narodowego Centrum Nauki dla naszego doktoranta.

Miło nam poinformować, iż mgr inż. Artur Guzy otrzymał grant Narodowe Centrum Nauki na badania podstawowe – PRELUDIUM 17. Będzie on realizował projekt pt. „Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych”.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH.


Administrator


01.10.2019

TechTour

Wycieczki techniczne studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza

Wycieczki techniczne pod hasłem TechTour mają na celu zaprezentowanie studentom specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza różnego rodzaju zakładów górniczych oraz omówienie warunków pracy i zadań stawianych przed osobami zajmującymi się obsługą mierniczą tych zakładów. Studenci mają okazję doświadczyć rzeczywistych warunków wykonywania pomiarów w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz podyskutować z doświadczonymi mierniczymi górniczymi o problemach z jakimi muszą się zmierzyć pracując w Dziale Mierniczym kopalni. Wyjazdy odbywają się raz w roku i są organizowane przez pracowników Katedry.

Dotychczas odbyły się trzy tego typu wyjazdy (2017, 2018 i 2019) do 11 zakładów górniczych. Planowane są kolejne edycje TechTour w następnych latach.
Administrator


10.12.2018

W dniach 10-14.12.2018 r. Odbędzie się "ESA Academy Earth Observation Remote Sensing Workshop 2018". Prestiżowym stypendium wyróżnionych zostało 30 studentów z całej Europy, między innymi mgr inż. Artur Guzy, doktorant w Katedrze Ochrony Terenów Górniczy, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie.

Organizatorem szkolenia jest Europejska Agencja Kosmiczna. Odbędzie się ono w siedzibie tej instytucji, w belgijskim mieście Redu. W trakcie szkolenia studenci będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych dotyczących zaawansowanych metod przetwarzania danych pozyskanych przy zastosowaniu misji satelitarnych prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

Gratulujemy sukcesu.Administrator


25.01.2018

W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę Imienia Profesora Bolesława Krupińskiego
za najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia kopalń w zakresie działań skutkujących
poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż
Komitet Redakcyjny "Przeglądu Górniczego" na podstawie analizy kompletu artykułów
opublikowanychw 2017 roku przyznał:

DRUGĄ NAGRODĘ

dr hab. inż. Agnieszce Malinowskiej, inż. Arturowi Guzemu,
mgr inż. Pawłowi Ulmańcowi oraz prof. dr hab. inż. Ryszardowi Hejmanowskiemu

za artykuł opublikowany w Przeglądzie Górniczym nr 1/2017 pt.:

"Przestrzenna analiza międzypoziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probalistycznym"

Serdecznie gratulujemy

15.12.2016

Barbórka katedralna

W dniu 16.12.2016 o godzinie 17.00 odbędzie się Barbórka organizowana przez Katedrę Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej. Serdecznie zapraszamy wszystkich współpracowników, kolegów z przemysłu oraz studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza do wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu przy kuflu piwa, prostym poczęstunku, dowcipach i piosenkach.
Bądźmy w tym dniu bardziej razem


Administrator


01.10.2016

W dniu 29.09.2016 Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Malinowskiej

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


19.01.2015

XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych

Komitet organizacyjny XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych ma zaszczyt zaprościć wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.


Administrator


3.11.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych
został przedłużony do 30 listopada 2014 roku.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


31.07.2014

Studia Podyplomowe Ochrony Terenów Górniczych

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji (2015) studiów podyplomowych w zakresie ochrony terenów górniczych.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Więcej informacji znajduje się na stronie studiów podyplomowychAdministrator


24.02.2014

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014

W dniach 24-28 luty odbywa się w Krakowie konferencja Szkoła Eksploatacji Podziemnej, w której licznie uczestniczą pracownicy naszej Katedry


Administrator


09.04.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Nastąpiła korekta tematyki jednego z paneli dyskusyjnych. poprawiony biuletyn informacyjny nr 2 dostępny jest poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2


Administrator


07.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Biuletyn informacyjny nr 2 Forum. Pełna informacja o programie konferencji oraz o tematyce paneli dyskusyjnych. Do pobrania poniżej:

Biuletyn informacyjny nr2

UWAGA!!

Do pobrania jest NOWY formularz zgłoszeniowy. Aktualny formularz wraz z biuletynem zostanie przeszłany również pocztą

formularz zgłoszeniowy


Administrator


06.03.2013

Forum Dyskusyjne 2013

Konferencję "Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych" organizowana przez 4 Komisję Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (International Society for MineSurveying), przy współpracy Polskiego Komitetu ISM oraz Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica w Krakowie. Forum odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Hotelu Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach i będzie miało charakter szkoleniowy.

W czasie dwudniowych obrad dyskutować będziemy nad pięcioma tematami wiodącymi, które złożą się na 5 paneli dyskusyjnych (ich szczegółowa tematyka zostanie opublikowana wkrótce). Ta zupełnie nowa forma obrad dobrze się sprawdziła w roku ubiegłym podczas I Forum. Pozwoli to na swobodną wymianę poglądów w gronie specjalistów - praktyków.

Do pobrania jest formularz zgłoszeniowy w formacie DOC. Formularz ten wraz z pismem przewodnim zostanie również rozesłany pocztą.

formularz zgłoszeniowy

pismo przewodnie

Osoby, które chciały by bliżej zapoznać się z miejscem, w którym będzie odbywało się Forum zapraszamy na stronę Chochołowy Dwór


Ryszard Hejmanowski


25.02.2013

SEP 2013: Sesja Geomatyki Górniczej

W ramach XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej przy współpracy z Komisją Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej 20 lutego odbyła się czwarta z kolei Sesja Geomatyki Górniczej. Więcej informacji można znależć na stronie geoforum.pl.


Artur Krawczyk


24.01.2013

Spotkajmy się żeby podyskutować! - Forum Dyskusyjne 2013

Szanowni Państwo
Przekazując w Wasze ręce ten biuletyn ufam, że spotka się on z pozytywnym przyjęciem w środowisku mierniczych górniczych, a może również geologów i górników. FORUM 2013, które organizujemy, ma stanowić element wzbogacający naszą działalność zawodową i promować naszą aktywność społeczną jako środowiska opiniotwórczego. Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w FORUM.


Ryszard Hejmanowski


30.11.2012

Zespół Katedry KOTGGiGG życzy wszystkim
współpracownikom, studentom i kolegom z zakładów
górniczych oraz firm geodezyjnych
dużo zdrowia i powodzenia w pracy
z okazji Górniczego Święta - Barbórki 2012


23.11.2012

W dniach 21-21 listopada 2012 w Katowicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS. Organizatorami konferencji był Główny Urząd Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich. W konferencji uczestniczyli pracownicy naszej katdery: dr inż. Tomasz Stoch, dr inż. Paweł Sopata oraz mgr inż Artur Wójcik.


Administrator


10.11.2012

W dniu 1.11.2012 Senat Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie powołał na stanowisko Kierownika Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Dr hab. inż. Zygmunta Niedojadło

Cały zespół Katedry składa najserdeczniejsze gratulacje i życzy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym


Administrator


9.05.2012

Pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych

W dniach 19 i 20 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych. Organizator - 4 Komisja Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM) zadbał o dobre warunki, a uczestnicy o merytoryczną jakość spotkania, w czasie którego nie wygłoszono ani jednego referatu. Nowa formuła spotkań środowiska Mierniczych Górniczych miała szczególne znaczenie zważywszy na niedawne zmiany prawne dotyczące obowiązków służb mierniczych i geologicznych w zakładach górniczych (nowa ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, nowe przepisy wykonawcze).

Ponad 70 uczestników dyskutowało w 5 panelach dyskusyjnych, niezwykle aktywnie wymieniając poglądy, zgłaszając uwagi i stawiając mnóstwo pytań, na które wspólnymi siłami starano się znaleźć odpowiedzi. Dzięki obecności przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego wiele kwestii prawnych udało się naświetlić i zinterpretować praktycznie.

Forum wykazało, że warto się spotykać po to, by dyskutować i że tego typu formuła jest potrzebna cyklicznie obok konferencji z klasycznymi sesjami referatowymi. Poza tym stwierdzono, że środowisko Mierniczych Górniczych musi posiadać platformę umożliwiającą wyrażanie poglądów na nowe regulacje prawne, pozwalającą na udział w kształtowaniu prawa dotyczącego funkcji służb mierniczych w zakładach górniczych wszystkich typów. Taka platforma powinna posiadać ramy organizacyjne, a na co dzień środowisko chciałoby mieć możliwość bieżącej wymiany informacji. Temu służyć będzie m.in. specjalna zakładka na stronach www Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej AGH.

W Forum obok przedstawicieli Działów Mierniczo-Geologicznych wszystkich typów zakładów górniczych, kierownictwa ruchu kilku zakładów górniczych, Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział studenci specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, którzy mieli okazję zetknąć się z problematyką prawdziwej praktyki zawodu mierniczego górniczego.


Ryszard Hejmanowski


12.01.2012

Zaproszenie do Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych

Katedra Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej organizuje 1 Forum Dyskusyjnego Mierniczych Górniczych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Więcej informacji można znaleźć w biuletynie [PDF].


Administrator


20.09.2011

Ruszają studia podyplomowe

Od 1.10.2011 ruszają studia podyplomowe ochrony terenów górniczych. Więcej informacji można znaleźć na stronie studiów.


Administrator


08.02.2011

Spotkanie o geomatyce górniczej

23 lutego br. w ramach XX Szkoły Eksploatacji Górniczej odbędzie się sesja tematyczne poświęcona praktycznym zastosowaniom geoinformacji w górnictwie.

Więcej informacji na stronie GeoforumCopyright (R) 2010 Artur Wójcik