O Katedrze

Katedrę tworzy zespół ludzi, którzy kształcą naszych studentów na I stopniu kierunku GiK i IŚ, na II stopniu GiK w specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza, a także na studiach doktoranckich. Nauczanie studentów opieramy na doświadczeniach płynących bezpośrednio z naszych bardzo mocnych związków z przemysłem i firmami usługowymi. To tam poszukujemy ciekawych tematów badawczych, wdrażamy nasze pomysły i tam pracują nasi najlepsi absolwenci.

Do głównych obszarów naszych zainteresowań badawczych zaliczamy badania i analizy związane z zagrożeniami występującymi na terenach przekształconych przez przemysł, zwłaszcza przemysł wydobywczy. Zagrożenia i ocena ryzyka to obecnie coraz ważniejszy problem, który bezpośrednio przekłada się na koszty budownictwa, zabezpieczeń infrastruktury technicznej (autostrad, szlaków kolejowych, rurociągów), a głównie komfortu życia.

Badania te obejmują pomiary i monitoring deformacji, prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu, ocenę ryzyka inwestycji na terenach górniczych i poprzemysłowych, analizy zagospodarowania terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem zagrożeń geotechnicznych i geomechanicznych oraz środowiskowych, projekty systemów informatycznych dla zarządzania deformacjami i szkodami na terenach górniczych (GIS), projekty baz danych dla zarządzania pomiarami deformacji i inwentaryzacją obiektów górniczych.


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik