Oferowane możliwości realizacji prac naukowo-technicznych z zakresu ograniczania ujemnych skutków eksploatacji górniczej


Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu, w szczególności eksploatacji:

złóż węgla kamiennego, soli, rud metali, ropy i gazu ziemnego,

uwzględnianie nietypowych warunków zalegania złoża,

obliczanie wskaźników deformacji dla stanów niestacjonarnych.


Zastosowanie interferometrii satelitarnej InSAR do badań deformacji powierzchni terenu górniczego.1. Opracowywanie opinii, ocen, analiz i projektów dotyczących możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej w filarach ochronnych.

2. Kompleksowe projektowanie sieci obserwacyjnych, wykonywanie pomiarów, opracowywanie i interpretacja wyników pomiarów terenu dla oceny stopnia zagrożenia obiektów oraz zasięgu wpływów szkodliwych oddziaływań górnictwa.

3. Analiza projektu eksploatacji w aspekcie możliwych uszkodzeń obiektów inżynierskich i budowlanych.

4. Określenie optymalnych - z punktu widzenia ekonomiki eksploatacji i bezpieczeństwa obiektów znajdujących się pod wpływem projektowanej eksploatacji - prędkości eksploatacji i długości przerw eksploatacyjnych.

5. Opracowywanie studiów uwarunkowań górniczych do planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych kopalń.

6. Opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji, do Planów Zagospodarowania Złoża, Planów Ruchu, oraz do wniosków koncesyjnych.

7. Prognozowanie zmian stosunków wodnych na terenach górniczych oraz szacownie wielkości szkód w uprawch rolnych i leśnych.

8. Tworzenie różnego rodzaju oprogramowania do prognozowania wpływów ekploatacji górniczej (działającego w systemie operacyjnym Windows).

9. Budowa Systemów Informacji o Terenie Górniczym SIoTG. System obejmuje aplikacje bazy danych, programy do prognozowania wpływów ekploatacji wraz z uwzględnieniem integracji w środowisku GIS.


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik