Książki i monografie

Artur Krawczyk
Geomatyka i geoinformacja górnicza, ich praktyczne zastosowania i bariery rozwoju
Rok wydania: 2019 (Wydawnictwa AGH)

Opis: Kluczowym osiągnięciem autora opisanym w monografii jest opracowanie metodyki udoskonalenia procesu wdrażania oprogramowania geoinformacyjnego w górnictwie polskim. Metodyka bazuje na trzech podstawowych pojęciach: przedmiot wdrożenia, podmiot wdrożenia oraz bariera wdrożenia oprogramowania. W ramach pracy opracowano metodę identyfikacji barier wdrożeniowych polegającą na budowie macierzy oddziaływań pomiędzy podmiotem a przedmiotem wdrożenia i zaproponowano sposoby ich ograniczenia.

Tomasz Stoch
Przemieszczenia poziome w ochronie terenów górniczych
Rok wydania: 2019 (Wydawnictwa AGH)
ISBN 978-83-66364-19-6; ISSN 0867-6631

Opis: Rozprawa habilitacyjna, traktująca o aktualnym monitoringu przemieszczeń poziomych na terenach górniczych oraz nowym podejściu do wykonywania i weryfikacji prognoz deformacji powierzchni terenu.

Janusz Ostrowski
Deformacje powierzchni terenu górniczego
Rok wydania: 2015

Opis: Przedmiotem monografii jest zagadnienie deformacji terenu poddanego wpływom podziemnej eksploatacji górniczej, w zakresie ich monitoringu oraz predykcji. Omówione zostały również podstawowe pojęcia opisujące proces deformowania się górotworu i powierzchni terenu, fizyczny aspekt tego procesu oraz przyczyny niezgodności pomiędzy wynikami prognoz i rezultatów pomiarów deformacji terenu górniczego.

Ryszard Hejmanowski
Kinematyka deformacji górotworu i powierzchni terenu
Rok wydania: 2013

Opis: Książka stanowi monograficzny przegląd poglądów na temat rozwoju procesów deformacji górotworu w czasie, wzbogaconym o wyniki badań prowadzonych w tym zakresie przez Autora i jego zespół.

Paweł Sopata
Wykorzystanie satelitarnej interferometrii radarowej InSAR w badaniach i prognozowaniu pogórniczych zmian powierzchni terenu
Rok wydania: 2013

Opis: W monografii przedstawiono możliwości wykorzystania technologii InSAR do monitorowania i przewidywania pionowych ruchów powierzchni terenu na podziemną eksploatacją górniczą, prowadzoną w LGOM. Zakres pracy obejmuje zarówno tworzenie obrazów interferometrycznych, ich interpretację na określonym poziomie dokładności jak i metodykę wyznaczania podstawowych parametrów wybranej teorii prognozowania, opartą o wygenerowane z InSAR niewielkie przyrostowe niecki obniżeniowe (tzw. "subelementarne").

Edward Popiołek
Ochrona terenów górniczych
Rok wydania: 2009

Opis:
Książka, mająca charakter monografii i będąca zarazem podręcznikiem akademickim, przeznaczona jest głównie dla mierniczych górniczych, specjalistów z zakresu budownictwa i inżynierii a także inżynierów geologii i górnictwa, rozwiązujących problemy przygotowywania i prowadzenia eksploatacji złóż surowców mineralnych, szczególnie pod terenami zabudowanymi i zagospodarowanymi. Przede wszystkim jednak monografia przeznaczona jest dla studentów geodezji i miernictwa górniczego, górnictwa, geologii i budownictwa, którzy pragną podjąć pracę zawodową lub naukową w otoczeniu górnictwa.

Agnieszka Malinowska
Ocena zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego
Rok wydania: 2009

Opis:
Książka jest udokumentowaniem badań, w ramach których został stworzony model i algorytm umożiwiające kompleksowa ocenę zagrożenia obiektów budowlanych deformacjami ciągłymi generowanymi przez eksploatację, wykorzystujący elementy wnioskowania rozmytego i systemy informacji geograficznej (GIS).

Zygmunt Niedojadło
Problematyka eksploatacji złoża miedzi z filarów ochronnych szybów w warunkach LGOM
Rok wydania: 2008

Opis:
Rozprawa habilitacyjna.

Janusz Ostrowski
Deformacje powierzchni a zagrożenie uszkodzeniami budynków na terenach górniczych
w ujęciu probabilistycznym
Rok wydania: 2006

Opis:
Rozprawa habilitacyjna.

Ryszard Hejmanowski
Czasoprzestrzenny opis deformacji górotworu wywołanych filarowo-komorową eksploatacją złoża pokładowego.
Rok wydania: 2004

Opis:
Rozprawa habilitacyjna.

Janusz Ostrowski
Ochrona środowiska na terenach górniczych
Rok wydania: 2001

Opis:

Ryszard Hejmanowski
Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych
Rok wydania: 2001

Opis:

Wiesław Piwowarski, Bogdan Dżegniuk, Zygmunt Niedojadło
Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania
Rok wydania: 1995

Opis:
Skrypt uczelniany pomyślany jako pomoc dydaktyczna, głównie dla studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH o specjalności Geodezja Górnicza a także dla studenów Wydziałow Górniczych. Przedstawiona w nim problematyka dotyczy głównie teorii ruchów górotworu stosowanych w polskim przemyśle wydobywczym ,służących do obliczania tzw. wskaźników deformacji górotworu i powierzchni.Copyright (R) 2010 Artur Wójcik