Główne Kierunki Badań


Badania Statutowe Katedry

Aktualnie realizowane projekty badawcze

Prace badawcze prowadzone w latach poprzednich

Prognozowanie deformacji - metody numeryczne

Satelitarna Interferometria Radarowa InSARBadania Statutowe Katedry:

"Doskonalenie metod monitoringu i prognozowania skutków eksploatacji złóz kopalin użytecznych"
- Kierownik Badań: dr hab. inż. Wojciech JaskowskiAktualnie realizowane projekty badawcze:


Grant: "Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych" /Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM/ www
- Kierownik Grantu mgr inż. Artur Guzy
- Opiekun Naukowy dr hab. inż. Agnieszka Malinowska

Grant: "Deformation monitoring of infrastructure in the area of intense ground surface displacement" /Projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - ICEYE Project/ ID 64534
- Kierownik Grantu dr inż. Wojciech Witkowski

Grant: "Possibilities of using ICEYE microsatellites to estimate glacier surface motion" /Projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - ICEYE Project/ ID 64675
- Kierownik Grantu mgr inż. Magdalena Łukosz

Grant: "Application of InSAR to Model Compaction of the Aquifer System and Movement of the Land Surface in Abandoned Mines" /Projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - COSMO-SkyMed/ ID 65954
- Kierownik Grantu mgr inż. Artur Guzy

powrót na początek stronyPrace badawcze prowadzone w latach poprzednich:

Grant: "Nowy algorytm modelowania obniżeń powierzchni terenu spowodowanych odwodnieniem górotworu" /Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki/
- Kierownik Grantu mgr inż. Wojciech Witkowski
- Opiekun Naukowy Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

Grant:" Model migracji pustki w górotworze naruszonym, generującej deformacje nieciągłe napowierzchni terenu" /Konkurs NCN OPUS/
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Agnieszka Malinowska

Grant: "Model predykcji zagrożenia budynków i obiektów liniowych na terenach podlegających deformacjom powierzchni i algorytm wsparcia procesów decyzyjnych w aspekcie zachowania bezpieczeństwa powszechnego" /Konkurs NCN Sonata/
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Agnieszka Malinowska

Grant: "Optymalizacja geodezyjnego monitoringu terenów górniczych w aspekcie oddziaływań dynamicznych"
- Kierownik Grantu Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

Grant: "Optymalizacja oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych przy wykorzystaniu logiki rozmytej"
- Kierownik Grantu Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

Grant: "Monitoring wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunalne w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego"
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Janusz Ostrowski

Grant: "Przestrzenny opis pogórniczych zmian powierzchni terenu w aspekcie zagrożenia obiektów powierzchniowych"
- Kierownik Grantu dr inż. Tomasz Stoch

Grant: "Analiza wpływu wstrząsów górniczych na przemieszczenia powierzchni terenu"
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

eSDI-NET+ Projekt Komisji Europejskiej nr ECP-2006-GEO-320005 realizowany w ramach programu eContentplus:
"eSDI-NET+ - Europejska Sieć na rzecz wzbogacenia i wielokrotnego wykorzystania informacji geograficznej" Jest to sieć utworzona dla promocji europejskiego dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk Infrastruktury Danych Przestrzennych (SDI)."

- Koordynator Projektu dr inż. Artur Krawczyk

Grant: "Optymalizacja oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych przy wykorzystaniu logiki rozmytej"
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

Grant: "Możliwości wykorzystania sateliatrnej interferometrii radarowej InSAR w monitoringu terenów górniczych i pogórniczych"
- Kierownik Grantu dr inż. Artur Krawczyk

Grant: "Metodyka identyfikacji pustek i zaburzeń górotworu generujących nierównomierne przemieszczenia powierzchni terenu w odniesieniu do ponownego zagospodarowania obszarów górniczych "
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski

Grant: "Optymalizacja wyznaczania poziomych odkształceń poziomych z uwagi na ochronę obiektów na terenach górniczych"
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski

Grant: "Kryteria, ocena i prognozowanie wielkopowierzchniowych wpływów eksploatacji w rejonach likwidowanych zakładów górniczych"
- Kierownik Grantu dr inż. Zygmunt Niedojadło

Grant: "Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych na bazie uogólnionej teorii Knothego" ("Prediction of rock mass deformations and land subsidence caused by extraction of solid, liquid or gas row materials using Knothe's influence function"
- Kierownik Grantu dr inż. Ryszard Hejmanowski

Grant: "Ustalenie zasad wyznaczania zasięgu oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej w oparciu o wyniki pomiarów przemieszczeń, prowadzonych w rejonie wschodniej granicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego"
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

Grant: "Modelowanie matematyczne kinetyki pola przemieszczeń pogórniczych w obszarze wpływów eksploatacji podziemnej"
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski

Grant: "Systematyzacja i metodyka rozwiazywania zagadnień ochrony środowiska na terenach górniczych w warunkach współczesnego górnictwa polskiego"
- Kierownik Grantu dr inż. Janusz Ostrowski

Grant: "Optymalna prędkość eksploatacji górniczej z punktu widzenia ochrony obiektów powierzchni i górotworu" ("The optimum mining rate to minimise of mining subsidence")
- Kierownik Grantu dr inż. Ryszard Hejmanowski

Grant: "Losowość pogórniczych deformacji terenu i odporności obiektów powierzchniowych w świetle wyników pomiarów geodezyjnych i obserwacji budowlanych oraz jej wpływu na wiarygodność prognoz szkód górniczych"
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Edward Popiołek

Grant promotorski: "Modelowanie przestrzenne zmian elemantów środowiska na terenach górniczych"
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
- Doktorant mgr inż. Artur Krawczyk

Grant promotorski: "Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złoża na losowość procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu"
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
- Doktorant mgr inż. Tomasz Stoch

Grant promotorski: "Wykorzystanie Satelitarnej Interferometrii Radarowej InSAR w badaniach i prognozowaniu pogórniczych zmian powierzchni terenu"
- Kierownik Grantu prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
- Doktorant mgr inż. Paweł Sopata

Grant promotorski: "Asymetria pogórniczych deformacji powierzchni a model procesu według S. Knothego"
- Kierownik Grantu dr hab. inż. Janusz Ostrowski
- Doktorant mgr inż. Monika Piskorz

powrót na początek strony


Prognozowanie deformacji - metody numeryczne
Autor: R. Hejmanowski

Katedra dysponuje unikalnym oprogramowaniem pozwalającym na prognozowanie deformacji powierzchni terenu wywołanych eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Metodyka prognozowania została opracowana przez R. Hejmanowskiego w 1993 r. i bazuje na opisie kompakcji zbiornika złoża pod wpływem zmian ciśnienia podczas eksploatacji. Opracowana metodyka może być także stosowana do badań zachowania się solnych kawern magazynowych przeznaczonych do przechowywania gazu bądź ropy naftowej.

kliknij aby powiekszyć rysunek

Duża koncentracja i dynamika współczesnej eksploatacji górniczej zarówno w złożach węgla kamiennego, jak i rud metali powoduje konieczność stosowania zaawansowanych metod prognozowania. Deformacje powierzchni terenu powinny być prognozowane z uwzględnieniem czasu, w jakim następuje rozwój pól eksploatacyjnych oraz czasu, w jakim oddziaływają one na górotwór. W katedrze opracowany został czasoprzestrzenny model wpływów eksploatacji stanowiący rozwinięcie teorii Knothego. Model ten wraz z odpowiednim algorytmem numerycznym są doskonałym narzędziem do prognoz wpływów eksploatacji zarówno w górotworze jak i na powierzchni terenu. Pozwalają uwzględnić między innymi:

  • zmienne zaleganie złoża podlegającego eksploatacji,

  • zmienną miąższość eksploatowanych pól (także w ramach jednej parceli),

  • zmienne warunki stropowe,

  • zmienną prędkość postępu frontu eksploatacji,

  • różnorodne systemy wybierania złoża i likwidacji przestrzeni poeksploatacyjnej.

Metodyka prognozowania bazująca na wymienionym modelu była weryfikowana poprzez wyniki poiarow deformacji powierzchni terenu. Uzyskuje sie bardzo wysoka sprawdzalnosc prognoz.

kliknij aby powiekszyć rysunek

powrót na początek strony


Satelitarna Interferometria Radarowa InSAR
Autor: P. Sopata

Satelitarna Interferometria Radarowa InSAR stanowi w ostatnich latach jedną z najnowocześniejszych metod pozyskiwania informacji o terenie na obszarze wielu tysięcy km2 w jednym czasie. W dziedzinie Ochrony Terenów Górniczych technikę tę zastosowano do monitoringu oraz prognozowania dynamiki pionowych zmian powierzchni terenu pod wpływem realizowanej eksploatacji górniczej. Szerokie możliwości wykorzystania metody InSAR w tych aspektach potwierdzają rezultaty badań przeprowadzonych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Główną zaletę metody stanowi powierzchniowy (a nie jak dotychczas punktowy) charakter pozyskiwanych danych.

Prowadzone obecnie intensywne badania w powiązaniu z wciąż dynamicznym rozwojem technik teledetekcyjnych sugerują w najbliższej przyszłości pełne ich wdrożenie do osiągania celów utylitarnych.

Zasada pomiaru satelitarnego metodą InSAR

kliknij aby powiekszyć rysunek

powrót na początek strony


Copyright (R) 2010 Artur Wójcik