Oferowane możliwości realizacji prac naukowo-technicznych z zakresu inwentaryzacji infrastruktury kopalnianej  

 1. Kontrola geometrii górniczych urządzeń wyciągowych na etapach ich budowy i eksploatacji;

 2. Kontrola bezpieczeństwa pracy naczyń wydobywczych (klatki i skipy) w szybach górniczych;

 3. Pomiary deformacji na powierzchni terenu i górotworze wokół wyrobisk górniczych.

 4. Dokonywanie ocen geometrii konstrukcji obiektów budowlanych i inżynieryjnych położonych na terenach górniczych, w tym inwentaryzacje urządzeń wyciągowych i badanie pionowości wież szybowych;

 5. Precyzyjne wyznaczanie współrzędnych punktów kontrolnych siatek realizacyjnych osi szybowych, osnów i linii obserwacyjnych, badanie deformacji terenu i obiektów specjalnych (zapory, mosty, zbiorniki, kominy itp.);

 6. Precyzyjne określanie azymutu wyrobisk górniczych;

 7. Badanie geometrii szybu oraz inwentaryzacja ciągów prowadniczych i urządzeń szybowych;

 8. Wykonywanie projektów obserwacji i badań ww. obiektów;

 9. Oceny i badanie deformacji osuwisk w rejonie eksploatacji odkrywkowej oraz otworowej;

 10. Tworzenie nowoczesnych rozwiązań pomiarowych z zastosowaniem metod teledetekcyjnych, laserowych, wideodetekcyjnych;

 11. Szkolenia i seminaria dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii pomiarowych w geodezji górniczej i ochronie terenów górniczych;

 12. Tworzenie systemów monitoringu obiektów pod szczególnym nadzorem budowlanym górniczym i konserwatorskim oraz analiza zmian ich geometrii.