Programy komputerowe

geo

Pakiet  programów geodezyjnych "Geodezja" - to narzędzie do obliczeń geodezyjnych, dostosowany głównie do potrzeb działów mierniczych w zakładach górniczych. Twórcą oprogramowania jest dr inż. Bogusław Cisło.  Program zawiera moduły obliczeniowe do m.in.:  

  • Wprowadzania i poprawiania metryk komparacyjnych taśm mierniczych;
  • Redukcji długości mierzonych taśmą mierniczą;
  • Redukcji długości mierzonych dalmierzem
  • Ciągów poligonowych kątowych;
  • Ciągów III-rzędu azymutalnych;
  • Sieci sytuacyjnych i przebitek;
  • Ścisłego wyrównania sieci i ciągów niwelacyjnych.

   

micaris


MICARIS (MIne CARtography Information System) - to system informacji o zbiorach archiwalnych dotyczących eksploatacji górniczych na terenie Polski (system zawiera około 2 500 archiwalnych map), działający jako serwis metadanych o dawnej eksploatacji górniczej zainstalowany na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Metadane kartografii górniczej obejmują informacje dotyczące takich elementów, jak: rodzaj mapy, tytuł mapy, skala, rok powstania mapy, język mapy, krótki opis mapy (streszczenia), eksploatowany surowiec, kopalnia/pole górnicze, miejscowość, której dotyczy mapa, współrzędne geograficzne mapy, właściciel mapy, podgląd mapy, twórca meta danych, itp. Obiektami zawartymi w bazie danych mogą być zarówno mapy przedstawione w postaci rastra, zdjęcia, skanu, a także atrybuty opisowe tych obiektów. Do systemu wprowadzane mogą być również dane istniejące w postaci tabel, wykresów, rysunków itp. Dane pochodzące z różnych źródeł oraz z różnych okresów powstawania dokumentów kartograficznych charakteryzują się brakiem spójności, różnorodnością faktograficzną i graficzną (np. mogą to być tylko plany nadań górniczych, katalogi map powstałych w różnych okresach, tabele zestawiające kopalnie eksploatujące różne surowce mineralne w Polsce, reprodukcje map zawarte w książkach itp.). Celem serwisu jest ujawnienie i zdefiniowanie lokalizacji historycznych pól górniczych na terenie Polski oraz usystematyzowanie materiałów archiwalnych (map przeglądowych, dokumentów  nadawczych i hipotecznych, planów sytuacyjnych pól górniczych itp.), które rozproszone po różnych instytucjach nie posiadają do dziś numerycznej bazy danych.
Serwis został uruchomiony na bazie aplikacji open source GeoNetwork  zgodnie ze standardem serii norm ISO 19100, która zapewnia:

 • możliwość tworzenia bazy danych w oparciu o lokalizację przestrzenną (współrzędne geograficzne zasięgu mapy),
 • możliwość modyfikacji dowolnych struktur danych zawartych w bazie,
 • możliwość dostępu do dowolnych danych,
 • aktualizację zawartości bazy poprzez dopisywanie, zamianę i usuwanie danych,
 • możliwości zawansowanej edycji metadanych zarówno poprzez format .html, jak i przez format .xml,
 • szybkie wyszukiwanie w Internecie potrzebnych map.

Baza metadanych stanowi zbiór otwarty, co oznacza możliwość bieżącego wprowadzania i uzupełniania bazy na podstawie danych dostarczanych przez jednostki i osoby fizyczne posiadające w swoich zasobach dokumenty o charakterze dokumentów kartografii górniczej.
Metadane stanowią uporządkowany zbiór informacji, który opisuje zarówno cyfrowe, jak i niecyfrowe zestawy danych zgromadzonych w różnych systemach. W systemie MICARIS metadane opracowywane są w lokalnych bazach danych w programach Microsoft Excel lub Microsoft Access oddzielnie dla każdej instytucji posiadającej historyczne mapy górnicze. Instytucja otrzymuje numer identyfikacyjny ID, według którego łatwo jest rozpoznawalna przez twórców systemu, np. SZT (Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej), BOCH (Kopalnia Soli Bochnia), PIG (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie), WAł (Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu) itd. Oprócz ID każdy element bazy jednostkowej (każda mapa) posiada swój własny numer, dzięki czemu łatwo odnaleźć poszukiwaną mapę na serwerze AGH.