Książki i monografie

gornictwo

Autor: Zygmunt Kowalczyk
Tytuł:  Miernictwo górnicze
Rok wydania: 1965
Opis:  Pierwszy podręcznik z miernictwa  górniczego, wydany z myślą o studentach specjalności  geodezja górnicza. Podstawowe kompendium wiedzy z zakresu orientacji sytuacyjno - wysokościowych kopalń.

 

milewski

Autor: Mieczysław Milewski
Tytuł:  Geodezja górnicza
Rok wydania:  1991

Opis:  Skrypt uczelniany, stanowiący do dziś podstawowe źródło informacji w zakresie  geodezji  górniczej, zawierający głównie szereg przykładów z rachunku geodezyjnego wykorzystywanego przez działy miernicze w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych

 

pielok1

Autor: Jan Pielok
Tytuł:  Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą
Rok wydania:  2002
Opis:  Monografia zawiera szereg istotnych informacji dotyczących podstawowych zasad zakładania i projektowania sieci badawczych oraz prowadzenia pomiarów deformacji na terenach górniczych. W opracowaniu zwrócono uwagę na przydatność nowoczesnych technologii pomiarowych (satelitarnych GPS, satelitarnej interferometrii radarowej oraz pomiarów tensometrycznych), służących weryfikacji modelu prognozowania wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór. Zaproponowano zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowo - interpretacyjnych w procesie monitoringu wpływów eksploatacji górniczej.

 

Autor: Władysław Góral, Jacek Szewczyk
Tytuł: Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji
Rok wydania: 2004
Opis: Monografia zawierająca teoretyczne podstawy o układach współrzędnych geodezyjnych i kartograficznych, transformacjach współrzędnych pomiędzy układami, stanowi doskonałe źródło informacji dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia i uzupełnienie wiedzy z zakresu przedmiotów Geodezja II i Geodezja Wyższa. Ponadto w pracy ujęto opis nowoczesnych technologii pomiarowych (GPS i InSAR) oraz ich przydatność w procesie obserwacji ruchów powierzchni ziemi wywołanych wpływami podziemnej eksploatacji górniczej.

 

Autor: Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
Tytuł:  Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Rok wydania: 2005
Opis: W monografii ujęto charakterystykę założonej we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego sieci geodynamicznej, służącej do obserwacji ruchów powierzchni, obejmującej swym zasięgiem 6 obszarów górniczych. W opracowaniu zawarto także, analizy pomiarów niwelacyjnych i obserwacji satelitarnych GPS punktów sieci obserwacyjnej wraz ze szczegółowym opracowaniem wyników.

 

pielok

Autor: Jan Pielok
Tytuł: Wyznaczanie powierzchniowego tensora odkształceń na terenach górniczych w oparciu o pomiary geodezyjne
Rok wydania: 2006
Opis: Opracowanie ma charakter monograficzny, w którym zawarto opis przeprowadzonych prób zastosowania geodezyjnych rozet pomiarowych do wyznaczania składowych tensora odkształcenia oraz ekstremalnych wielkości odkształcenia liniowego i postaciowego gruntu i obiektów budowlanych, w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych realizowanych na bazach najczęściej stosowanych w dotychczasowej praktyce monitoringu wpływów eksploatacji górniczej. Treść i forma opracowania, potencjalnie stanowi materiał dydaktyczny dla studentów specjalności geodezja górnicza i górnictwo.  

 

okł.szcz

Autor: Zbigniew Szczerbowski
Tytuł:  Deformacje powierzchni a zmiany siły ciężkości - relacje w warunkach eksploatowanego górotworu
Rok wydania: 2007

Opis:  Praca dotyczy opisu związków pomiędzy polami fizycznymi: grawitacyjnym i polem pionowych przemieszczeń, które są rezultatem prowadzenia eksploatacji górniczej.
W pracy zostały wykazane i opisane matematyczne relacje pomiędzy anomalią siły ciężkości a obniżeniami powierzchni terenu. Relacje te zostały odniesione do kilku możliwych przypadków eksploatacji. Podano charakterystyki zmian, opisywanych rozpatrywanymi w pracy funkcjami. Wykazano, że bardzo istotne jest uwzględnianie czynnika czasu przy analizie otrzymanych wyników pomiarowych.

 

2007

Autor: Rafał Gawałkiewicz, Jadwiga Maciaszek
Tytuł:  Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska
Rok wydania: 2007

Opis:  Kompendium wiedzy z zakresu rysunku technicznego i geodezyjnego, skierowane głównie do studentów kierunków: geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska. Podręcznik stanowi także, pomoc w nauce podstawowych funkcji programów graficznych AutoCAD i Surfer, wykorzystywanych powszechnie w edycji i tworzeniu opracowań kartograficznych, tj.: map zasadniczych, topograficznych i tematycznych (sozologicznych) w oparciu o obowiązujące normy, instrukcje i wytyczne.

 

207

Autor: Jadwiga Maciaszek
Tytuł: System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego.
Rok wydania: 2010.

Autor: Zbigniew Szczerbowski
Tytuł: Wpływ uwarunkowań geologicznych i górniczych na lokalne zmiany kierunku linii pionu
Rok wydania: 2011
Opis: Praca poświęcona jest problematyce linii pionu w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Z nią związane są różne, omawiane w pracy aspekty obejmujące zagadnienia z zakresu geologii, grawimetrii, geodezji (w tym miernictwa i geodezji wyższej). Na podstawie zakładanych modeli  geologiczno - grawimetrycznych i górniczo - grawimetrycznych opisano zmiany kierunku linii pionu na wybranych obszarach. W ten sposób wykazano znaczenie czynników górniczo - geologicznych na zmiany kierunku linii pionu, które są istotne z geodezyjnego punktu widzenia.

 

g_gorn

Autor: Jan Pielok - redaktor naczelny, Bogusław Cisło, Rafał Gawałkiewicz, Wojciech Jaśkowski, Janusz Jura, Tomasz Lipecki, Mikołaj Skulich, Anna Szafarczyk, Jacek Szewczyk  
Tytuł: Geodezja Górnicza
Rok wydania: 2011
Opis: Podręcznik "Geodezja Górnicza" to nowa pozycja literaturowa, przeznaczona głównie dla studentów specjalności geodezja górnicza. Stanowi kontynuację i rozwinięcie w nowym ujęciu takich pozycji literaturowych jak:  Miernictwo Górnicze - Z. Kowalczyka, Geodezja Górnicza - M. Milewskiego.  Opisuje szereg zagadnień geodezyjnych realizowanych przez działy miernicze, zarówno w kopalniach podziemnych, odkrywkowych, jak również otworowych. W książce zawarto ponadto, opisy i charakterystyki nowych metod pomiarowych stosowanych obecnie w Polsce w inwentaryzacji infrastruktury kopalnianej (szybowej, powierzchniowej, komorowej).