Książki i monografie

Jan Pielok - redaktor naczelny
Bogusław Cisło, Rafał Gawałkiewicz, Wojciech Jaśkowski, Janusz Jura,
Tomasz Lipecki, Mikołaj Skulich, Anna Szafarczyk

Geodezja Górnicza
Rok wydania: 2011

Opis: Podręcznik "Geodezja Górnicza" to nowa pozycja literaturowa, przeznaczona głównie dla studentów specjalności geodezja górnicza. Stanowi kontynuację i rozwinięcie w nowym ujęciu takich pozycji literaturowych jak: Miernictwo Górnicze - Z. Kowalczyka, Geodezja Górnicza - M. Milewskiego. Opisuje szereg zagadnień geodezyjnych realizowanych przez działy miernicze, zarówno w kopalniach podziemnych, odkrywkowych, jak również otworowych. W książce zawarto ponadto, opisy i charakterystyki nowych metod pomiarowych stosowanych obecnie w Polsce w inwentaryzacji infrastruktury kopalnianej (szybowej, powierzchniowej, komorowej).

Zbigniew Szczerbowski
Wpływ uwarunkowań geologicznych i górniczych na lokalne zmiany kierunku linii pionu
Rok wydania: 2011

Opis: Praca poświęcona jest problematyce linii pionu w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Z nią związane są różne, omawiane w pracy aspekty obejmujące zagadnienia z zakresu geologii, grawimetrii, geodezji (w tym miernictwa i geodezji wyższej). Na podstawie zakładanych modeli geologiczno - grawimetrycznych i górniczo - grawimetrycznych opisano zmiany kierunku linii pionu na wybranych obszarach. W ten sposób wykazano znaczenie czynników górniczo - geologicznych na zmiany kierunku linii pionu, które są istotne z geodezyjnego punktu widzenia.

Jadwiga Maciaszek
System informacji o archiwalnych mapach i polach górniczych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego
Rok wydania: 2010

Opis: Rozprawa habilitacyjna

Rafał Gawałkiewicz, Jadwiga Maciaszek
Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska
Rok wydania: 2007

Opis: Kompendium wiedzy z zakresu rysunku technicznego i geodezyjnego, skierowane głównie do studentów kierunków: geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska. Podręcznik stanowi także, pomoc w nauce podstawowych funkcji programów graficznych AutoCAD i Surfer, wykorzystywanych powszechnie w edycji i tworzeniu opracowań kartograficznych, tj.: map zasadniczych, topograficznych i tematycznych (sozologicznych) w oparciu o obowiązujące normy, instrukcje i wytyczne.

Zbigniew Szczerbowski
Deformacje powierzchni a zmiany siły ciężkości - relacje w warunkach eksploatowanego górotworu
Rok wydania: 2007

Opis: Praca dotyczy opisu związków pomiędzy polami fizycznymi: grawitacyjnym i polem pionowych przemieszczeń, które są rezultatem prowadzenia eksploatacji górniczej. W pracy zostały wykazane i opisane matematyczne relacje pomiędzy anomalią siły ciężkości a obniżeniami powierzchni terenu. Relacje te zostały odniesione do kilku możliwych przypadków eksploatacji. Podano charakterystyki zmian, opisywanych rozpatrywanymi w pracy funkcjami. Wykazano, że bardzo istotne jest uwzględnianie czynnika czasu przy analizie otrzymanych wyników pomiarowych.

Jan Pielok
Wyznaczanie powierzchniowego tensora odkształceń na terenach górniczych w oparciu o pomiary geodezyjne
Rok wydania: 2006

Opis: Opracowanie ma charakter monograficzny, w którym zawarto opis przeprowadzonych prób zastosowania geodezyjnych rozet pomiarowych do wyznaczania składowych tensora odkształcenia oraz ekstremalnych wielkości odkształcenia liniowego i postaciowego gruntu i obiektów budowlanych, w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych realizowanych na bazach najczęściej stosowanych w dotychczasowej praktyce monitoringu wpływów eksploatacji górniczej. Treść i forma opracowania, potencjalnie stanowi materiał dydaktyczny dla studentów specjalności geodezja górnicza i górnictwo.

Piotr Banasik, Władysław Góral, Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
Rok wydania: 2005

Opis: W monografii ujęto charakterystykę założonej we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego sieci geodynamicznej, służącej do obserwacji ruchów powierzchni, obejmującej swym zasięgiem 6 obszarów górniczych. W opracowaniu zawarto także, analizy pomiarów niwelacyjnych i obserwacji satelitarnych GPS punktów sieci obserwacyjnej wraz ze szczegółowym opracowaniem wyników.

Władysław Góral, Jacek Szewczyk
Zastosowanie technologii GPS w precyzyjnych pomiarach deformacji
Rok wydania: 2004

Opis: Monografia zawierająca teoretyczne podstawy o układach współrzędnych geodezyjnych i kartograficznych, transformacjach współrzędnych pomiędzy układami, stanowi doskonałe źródło informacji dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia i uzupełnienie wiedzy z zakresu przedmiotów Geodezja II i Geodezja Wyższa. Ponadto w pracy ujęto opis nowoczesnych technologii pomiarowych (GPS i InSAR) oraz ich przydatność w procesie obserwacji ruchów powierzchni ziemi wywołanych wpływami podziemnej eksploatacji górniczej.

Jan Pielok
Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą
Rok wydania: 2002

Opis: Monografia zawiera szereg istotnych informacji dotyczących podstawowych zasad zakładania i projektowania sieci badawczych oraz prowadzenia pomiarów deformacji na terenach górniczych. W opracowaniu zwrócono uwagę na przydatność nowoczesnych technologii pomiarowych (satelitarnych GPS, satelitarnej interferometrii radarowej oraz pomiarów tensometrycznych), służących weryfikacji modelu prognozowania wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór. Zaproponowano zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowo - interpretacyjnych w procesie monitoringu wpływów eksploatacji górniczej.

Mieczysław Milewski
Geodezja górnicza
Rok wydania: 1991

Opis: Skrypt uczelniany, stanowiący do dziś podstawowe źródło informacji w zakresie geodezji  górniczej, zawierający głównie szereg przykładów z rachunku geodezyjnego wykorzystywanego przez działy miernicze w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych

Zygmunt Kowalczyk
Miernictwo górnicze
Rok wydania: 1965

Opis: Pierwszy podręcznik z miernictwa górniczego, wydany z myślą o studentach specjalności geodezja górnicza. Podstawowe kompendium wiedzy z zakresu orientacji sytuacyjno - wysokościowych kopalń.