Główne Kierunki Badań


Badania Statutowe Katedry:

"Doskonalenie metod monitoringu i prognozowania skutków eksploatacji złóz kopalin użytecznych"
- Kierownik Badań: dr hab. inż. Wojciech Jaskowski


Prace badawcze prowadzone w latach poprzednich:

Grant: "Kompleksowy program badań i oceny dynamicznych deformacji wysokich obiektów budownictwa wielkopłytowego na terenach górniczych"
- Kierownik Grantu: dr inż. Mieczysław Jóźwik

Grant: "Badanie geodezyjno - grawimetryczne górotworu solnego poddanego deformacjom o charakterze geodynamicznym jako element oceny przydatności terenu pogórniczego dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego"
- Kierownik Grantu: dr inż. Zbigniew Szczerbowski

Grant: "Wyznaczenie powierzchniowego tensora deformacji metodami geodezyjnymi na terenach eksploatacji"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jan Pielok

Grant: "Modularny system pomiarowy do inwentaryzacji szybów górniczych"
- Kierownik Grantu: dr inż. Wojciech Jaśkowski

Grant: "System monitoringu i sporządzania numerycznych map deformacji powierzchni Kopalni Węgla Brunatnego - Konin"  
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk

Grant: "System informacji o zbiorach archiwalnych dotyczących eksploatacji górniczych na terenie Polski"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
 
Grant: "Warunki stosowalności skanerów laserowych w inwentaryzacji, wizualizacji i monitoringu obiektów "
- Kierownik Grantu: dr inż. Jadwiga Maciaszek

Grant: "Geodezyjny monitoring składowiska odpadów w kopalniach"
- Kierownik Grantu: dr inż. Krzysztof Pietruszka

Grant: "Geodezyjny monitoring przemieszczenia powierzchni nad krawędzią eksploatacji górniczej z zastosowaniem technik telemetrycznych"
- Kierownik Grantu: dr inż. Mieczysław Jóźwik

Grant promotorski: "Relacje zachodzące pomiędzy deformacjami górotworu a anomaliami grawimetrycznymi wywołanymi eksploatacją górniczą"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
- Doktorant: mgr inż. Zbigniew Szczerbowski

Grant promotorski: "Zastosowanie nowoczesnych technologii geodezyjnych do inwentaryzacji wielkokubaturowych wyrobisk"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
- Doktorant: mgr inż. Rafał Gawałkiewicz

Grant promotorski: "Ustalenie przyczyn przemieszczeń pionowych i ich klasyfikacja ilościowa dla zapór osadników poflotacyjnych "
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jan Pielok
- Doktorant: mgr inż. Małgorzata Ulmaniec

Grant promotorski: "Wyznaczenie odkształceń powierzchni terenu górniczego przy zastosowaniu rozet geodezyjnych"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jan Pielok
- Doktorant: mgr inż. Anna Szafarczyk

Grant promotorski: "Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
- Doktorant: mgr inż. Wojciech Gruszczyński

Grant promotorski: "Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
- Doktorant: mgr inż. Wojciech Gruszczyński

Grant promotorski: "Określenie przydatności inklinometru do pomiarów pionowości prowadników szybowych"
- Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Jan Pielok
- Doktorant: mgr inż. Mikołaj Skulich