Program przedmiotuDO POBRANIA:

KARTA MODUŁU - Zastosowanie pakietu programowego Surfer-Grapher-Voxler do rozwiązywania zagadnień inżynierskichWYKŁADY

Uogólnione pojęcie powierzchni, cechy charakterystyczne i rodzaje powierzchni, sposoby obrazowania powierzchni, funkcje programu Surfer.

Źródła danych i struktura zbiorów danych wejściowych do programów Surfer i Grapher, przekształcenia zbioru danych.

Metody interpolacji powierzchniowych i przestrzennych rozkładów cech zjawisk fizycznych.

Elementy geostatystyki, metoda Kriging (2 wykłady).

Teoretyczne podstawy i zastosowania opcji modułu Calculus służącego do analizy powierzchniowych rozkładów cech zjawisk fizycznych.

Metodyka oceny jakości przetworzeń dokonywanych w programie Surfer, ocena statystyczna wyników.

Teoretyczne podstawy aproksymacji rozkładów powierzchniowych i metody ich wygładzania.


ĆWICZENIA

Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami oraz możliwościami programu Surfer. Zajęcia organizacyjne.

Przygotowanie danych, przygotowanie plików niezbędnych do generowania map (pliki GRID), generowanie map warstwicowych.

Formatowanie elementów rysunku (osie, opisy, siatki) oraz formatowanie elementów mamy warstwicowej (właściwości izolinii, wypełnienia, opisu).

Obiekty, mapy bazowe, mapy punktowe - przygotowanie danych, generowanie i formatowanie.

Mapy shaded relief i image, łączenie map 2D, działania na powierzchniach, obliczanie objętości i pól powierzchni, bilans mas ziemnych.

Mapy spadków - generowanie, formatowanie, przegląd pozostałych, możliwych do wygenerowania map w programie Surfer.

Generowanie map przestrzennych.

Wygładzenie map warstwicowych metodami Spline i Matrix, edycja plików GRID.

Import i export rysunków i map z programu Surfer do innych popularnych programów komputerowych (AutoCAD, Microstation, MS Word, itp.), kalibracja rastrowych podkładów mapowych w programie Surfer.

Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu Grapher, przygotowanie danych, generowanie wykresów liniowych, formatowanie elementów wykresu, przekrój przez powierzchnię terenu.

Aproksymacja danych na wykresach funkcjami różnego typu, wykresy słupkowe - tworzenie, formatowanie.

Łączenie wykresów różnych typów, przegląd pozostałych typów wykresów możliwych do stworzenia w programie Grapher (kołowe, 3D, XYZ itp.)

Podstawowe funkcje programu Voxler. Specyfika danych 3D wykorzystywanych do pracy w programie, filozofia pracy w menedżerze zadań.

Wizualizacja danych przestrzennych oraz wykorzystanie otrzymanych wizualizacji do tworzenia przekrojów przez powierzchnię 3D.

Zajęcia zaliczeniowe.